Navigace

Obsah

Poplatek za komunální odpad

V tomto roce je zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

        Poplatek lze zaplatit:

 • na pokladně Městského úřadu Vroutek v úředních dnech
 • složenkou směrovanou na č. ú. 3121481/0100 pod přiděleným var. symbolem, popř. označením tak, aby bylo možné jasně identifikovat plátce poplatku, popř. za koho je poplatek hrazen
 • bankovním převodem na č. ú. 3121481/0100 pod přiděleným var. symbolem, popř. označením tak, aby bylo možné jasně identifikovat plátce poplatku, popř. za koho je poplatek hrazen
 • pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem (basova@vroutek.net) nebo telefonicky (734 503 041) na paní Bašovou Pavlínu.

 

 Sazba poplatku za kal. rok činí 600,- Kč/ fyzická osoba:

 • přihlášená v obci,
 • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

        Splatnost poplatku:

 • poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku
 • v případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 5. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

 

Úleva ve výši 100,- Kč se poskytuje občanům, kteří k 1. 1. 2021 dosáhli 75 let věku (do roč. 1945) a dětem do 5 let věku (roč. 2016 - 2020).

Osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích č. 565/1990 sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále Obecně závazná vyhláška města Vroutek č.  1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tj.:

 1. dětem narozeným v r. 2021
 2. dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích déle než 12 po sobě jdoucích měsíců umístění ve věznici při výkonu trestu odnětí svobody anebo ve vazbě,
 3. dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích déle než 6 po sobě jdoucích měsíců pobývající v cizině,
 4. dle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích, není-li stavba určená k individuální rekreaci přístupná pro vozidla svážející komunální odpad,
 5. dle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích v případě, že ve stavbě určené k individuální rekreaci, bytě nebo rodinném domě déle než 12 po sobě jdoucích měsíců nevzniká žádný komunální odpad.

 

Upozornění na legislativní změny a nově chystané vyhlášky města:

Město Vroutek bude v nejbližší době reagovat na legislativní změny v odpadovém hospodářství (nový zákon o odpadech), a to především vydáním nových obecně závazných vyhlášek týkající se systému odpadového hospodářství, a dále nového místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. Tento poplatek bude sice obdobou stávajícího poplatku, ale přesto zde dojde ke změnám, které je nutno zdůraznit:

Nově bude zaveden Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Jedná se o poplatek za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství v obci, který vychází z ustanovení § 59 a násl. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Typickým znakem poplatku je jeho paušální charakter, to znamená, že není vázán na skutečnou produkci komunálního odpadu, ale vychází z principu, že z obcí zavedeného systému odpadového hospodářství má prospěch každá osoba přihlášená v obci nebo vlastnící na území obce nemovitou věc, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Zde je potřeba zdůraznit, že poplatkovou povinnost z titulu vlastnictví nemovité věci naplní kdokoliv, tedy jak fyzická osoba, tak i právnická osoba, svěřenecký či jiný fond, pokud vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, a to za podmínky, že v ní není přihlášena žádná fyzická osoba. Tento dílčí předmět bude naplněn tolikrát, kolik má ve vlastnictví daná osoba na území obce nemovitých věcí, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že předmětem poplatku je možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství a zde se tedy nepřihlíží k tvrzení vlastníka nemovitosti, že u něj směsný odpad nevzniká, poplatek platí za celý systém a bude zpoplatněn.

Zákon aktuálně umožňuje stanovit částku až do výše 1200 Kč/rok, kdy naši konkrétní výši poplatku a další informace se včas dozvíte právě v chystané OZV, která bude projednávána na ZM v měsíci říjen s účinností od 1. 1. 2022 (úřední deska MěÚ Vroutek, www.vroutek.net).

Upozorňujeme všechny poplatníky, kterých se bude týkat povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu (stanoveno zákonem či OZV), aby splnili (znovu) ohlášení uplatňující nárok na osvobození nebo úlevu včas a řádným podáním tj. doložením patřičných listin prokazující nárok na osvobození či úlevu, nikoliv čestné prohlášení a především také ve lhůtě stanovené zákonem či OZV pro ohlášení (zpravidla nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti).

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti nové vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Nedodržením lhůty nárok na úlevu nebo osvobození zaniká.

 

Správu poplatku vykonává MěÚ Vroutek:

Pavlína Bašová, referent správy poplatků, tel. 734 503 041, basova@vroutek.net