Navigace

Obsah

Poplatek za komunální odpad

POZOR ZMĚNA - v tomto roce je nově zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství viz Obecně závazná vyhláška města Vroutek          č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém.

        Poplatek lze zaplatit:

 • na pokladně Městského úřadu Vroutek v úředních dnech (LZE PLATIT I KARTOU)
 • složenkou směrovanou na č. ú. 3121481/0100 pod přiděleným var. symbolem, popř. označením tak, aby bylo možné jasně identifikovat plátce poplatku, popř. za koho je poplatek hrazen
 • bankovním převodem na č. ú. 3121481/0100 pod přiděleným var. symbolem, popř. označením tak, aby bylo možné jasně identifikovat plátce poplatku, popř. za koho je poplatek hrazen
 • pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem (basova@vroutek.net) nebo telefonicky (734 503 041) na paní Bašovou Pavlínu.

 

 Sazba poplatku za kal. rok činí 700,- Kč:

 • fyzická osoba přihlášená v obci,
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

     

  Splatnost poplatku:

 • poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku
 • v případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 5. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

 

Úleva ve výši 100,- Kč se poskytuje občanům, kteří k 1. 1. 2021 dosáhli 75 let věku (do roč. 1946) a dětem do 5 let věku (roč. 2017 - 2021).

Osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích č. 565/1990 sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále Obecně závazná vyhláška města Vroutek č.  2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:

 1. Od poplatku se dále touto vyhláškou[1]) osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci dle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích:
  1. pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb,
  2. pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky,
  3. ode dne narození do konce kalendářního roku, ve kterém se narodili.
 

[1]) tím není dotčeno zákonné osvobození (např. z důvodu pobytu v zařízeních uvedených v § 10g písm. d) zákona o místních poplatcích)

 

Vrácení přeplatku na místním poplatku se provádí na základě  podané žádosti           a pouze v případě, činí -li  přeplatek více jak 100,- Kč. 

 

O poplatku:

Jedná se o poplatek za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství v obci, který vychází z ustanovení § 59 a násl. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Typickým znakem poplatku je jeho paušální charakter, to znamená, že není vázán na skutečnou produkci komunálního odpadu, ale vychází z principu, že z obcí zavedeného systému odpadového hospodářství má prospěch každá osoba přihlášená v obci nebo vlastnící na území obce nemovitou věc, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Zde je potřeba zdůraznit, že poplatkovou povinnost z titulu vlastnictví nemovité věci naplní kdokoliv, tedy jak fyzická osoba, tak i právnická osoba, svěřenecký či jiný fond, pokud vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, a to za podmínky, že v ní není přihlášena žádná fyzická osoba. Tento dílčí předmět bude naplněn tolikrát, kolik má ve vlastnictví daná osoba na území obce nemovitých věcí, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že předmětem poplatku je možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství a zde se tedy nepřihlíží k tvrzení vlastníka nemovitosti, že u něj směsný odpad nevzniká, poplatek platí za celý systém a bude zpoplatněn.

Zákon aktuálně umožňuje stanovit částku až do výše 1200 Kč/rok, a to bez  nutnosti počítání nákladů na systém.

Upozorňujeme všechny poplatníky, kterých se týká povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu (stanoveno zákonem či OZV), aby splnili (znovu) ohlášení uplatňující nárok na osvobození nebo úlevu včas a řádným podáním tj. doložením patřičných listin prokazující nárok na osvobození či úlevu, nikoliv čestné prohlášení a především také ve lhůtě stanovené zákonem či OZV pro ohlášení (zpravidla nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti).

Nedodržením lhůty nárok na úlevu nebo osvobození zaniká.

 

Správu poplatku vykonává MěÚ Vroutek:

Pavlína Bašová, referent správy poplatků, tel. 734 503 041, basova@vroutek.net