Navigace

Obsah

Poplatky

Poplatek za komunální odpad

POZOR ZMĚNA - v tomto roce je nově zaveden:

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

viz Obecně závazná vyhláška města Vroutek č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

        Poplatek lze zaplatit:

 • na pokladně Městského úřadu Vroutek v úředních dnech (LZE PLATIT I KARTOU)
 • složenkou směrovanou na č. ú. 3121481/0100
 • bankovním převodem na č. ú. 3121481/0100 
 • Poplatek hrazený převodem musí být pro správce poplatku jasně identifikovatelný - jaký poplatek je hrazen a za koho, tz., že poplatník uvede především č.p. a jména osob, za které je konkrétně poplatek hrazen nebo poplatek uhradí pod přiřazeným variabilním symbolem, který si může vyžádat na:  basova@vroutek.net - tento variabilní symbol je určen pro každou fyzickou osobu zvlášť, nikoli pro celou rodinu.

 Sazba poplatku za kal. rok činí 700,- Kč:

 • fyzická osoba přihlášená v obci,
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 Splatnost poplatku:

 • poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku
 • v případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 5. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

Úleva ve výši 100,- Kč se poskytuje občanům, kteří k 1. 1. 2021 dosáhli 75 let věku (do roč. 1946) a dětem do 5 let věku (roč. 2017 - 2021).

Osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích č. 565/1990 sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále Obecně závazná vyhláška města Vroutek č.  2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:

 1. Od poplatku se dále touto vyhláškou[1]) osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci dle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích:
  1. pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb,
  2. pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky,
  3. ode dne narození do konce kalendářního roku, ve kterém se narodili.

 


[1]tím není dotčeno zákonné osvobození (např. z důvodu pobytu v zařízeních uvedených v § 10g písm. d) zákona o místních poplatcích)

Vrácení přeplatku na místním poplatku se provádí na základě  podané žádosti a pouze v případě, činí -li  přeplatek více jak 100,- Kč. 

 

Poplatek ze psů:  sazba poplatku za kal. rok činí:

 1. za psa držitele trvale hlášeného v rodinném domě (tj. domě s 1 - 3 byty)…..........…100,- Kč,
 2. za psa, jehož držitelem je právnická osoba se sídlem na území města Vroutek ……100,- Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba trvale hlášena v jiném domě a je starší 65 let ….. 200,- Kč, -     
 4. za psa držitele trvale hlášeného v jiném domě ………….....………….........………………......… 300,-Kč.

Splatnost poplatku:

 • poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku
 • v případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 5. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[1].

 

Viz Obecně závazná vyhláška města Vroutek č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.

 

 

 

 

Správní poplatek - povolení kácení stromů 100,- Kč.

 

[1] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích