Vroutek - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

MÍSTNÍ POPLATEK

 ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO ROK 2022

Právní předpis:

Obecně závazná vyhláška města Vroutek č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku činí 700 Kč/rok.

Osvobození: 
Od poplatku se osvobozují poplatníci dle § 10g zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a dále na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci dle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích:

  • pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb,
  • pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky,
  • ode dne narození do konce kalendářního roku, ve kterém se narodili.
  •  

Úleva na poplatku je stanovena ve výši 100 Kč za kalendářní rok, nebo příslušná část podle čl. 4 odst. 3 výše uvedené vyhlášky:

  • od 1. 1. kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce dosažení věku 75 let,
  • od 1. 1. kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce narození do konce kalendářního roku dosažení věku 6 let.

Upozorňujeme všechny poplatníky, kterých se bude týkat povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu (stanoveno zákonem či OZV), aby splnili (znovu) ohlášení uplatňující nárok na osvobození nebo úlevu včas a řádným podáním, tj. doložením patřičných listin prokazující nárok na osvobození či úlevu (nikoliv čestné prohlášení) a především také ve lhůtě stanovené pro ohlášení - nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Nedodržením lhůty nárok na úlevu nebo osvobození zaniká.

****************************************************************************************

Poplatek za povolení kácení stromů:            100,- Kč