Navigace

Obsah

O patronu kostela

 

Svatý Jakub Větší (jindy Starší)

Byl jedním z dvanácti apoštolů a jeho bratrem byl sv. Jan Evangelista synové galilejského rybáře Zebedea a Salomy. Jakuba povolal spolu s jeho bratrem, apoštolem Janem, Ježíš, aby zanechali života rybářů na Genezaretském jezeře a stali se jeho učedníky. Patřil k užšímu kruhu Ježíšových učedníků, kteří se stali svědky jeho Proměnění v zahradě Getsemanské a byl také prvním apoštolem, který pro svou víru zemřel. Jakub zemřel mučednickou smrtí, když byl na rozkaz Heroda Agrippy, který se chtěl zalíbit židovským odpůrcům křesťanství, okolo velikonoc roku 44 sťat mečem. 

Jeho tělo bylo v 7. století převezeno do španělské Compostely (Santiago de Compostela), která se stala ve středověku jedním z nejvýznamnějších evropských poutních míst. Jeho ostatky prosluly léčením četných obtíží a chorob - snad nejznámější je léčení revmatismu. 

V Evropě byla vykonaná pouť do Compostely rovnocená vykonání pouti do Jeruzaléma, který byl pro běžného Evropana obtížně dostupný, přesto ti, kteří Jeruzalém navštívili a zejména pak Boží hrob a klášter sv. Kateřiny Alexandrijské na úpatí hory Sinaj, byli odměněni symbolem berličkového kříže řádu Ochránců Božího hrobu, či svatokateřinského zlámaného kola s mečem. 

Tyto symboly byly pak poutníky po návratu s náležitou pýchou nošeny. Shodná tradice se ujala i v Compostele. Sv. Jakub bývá zobrazován především s mečem, kterým byl popraven. Jako patron poutníků s holí, brašnou, lahví, mušlí apod. Mušle hřebenatka patří k významným prvkům jakubské symboliky. Poutníci do Compostely obdrželi na konci své poutě klobouk ozdobený mušlí. Následně poutníci nosili na znamení absolvované poutě mušle i na svém plášti. Mušle se stala všeobecně vnímaným atributem svatých poutníků. Ve Španělsku je sv. Jakub (St. Jago) uctíván i jako ochránce křesťanských bojovníků proti Maurům.

Svatý Jakub Větší (též Zebedův) je patronem Španělska, poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků a lékárníků; vzýván je za dobré počasí i na ochranu před revmatismem. 

Svátek sv. Jakuba je 25. července.

V Leonu v roce 1161 vznikl rytířský řád "sv. Jakuba od meče". Jeho rytíři se označovali na prsou nošeným znamením červeného meče, jehož jilec a konce příčky jsou liliovitě ukončeny.

sv. Jakub Větší

sv. Jakub Větší

 

Panteon světců na našem správním území

 

Sv. Anna – židovská světice, matka Panny Marie. Pocházela z kněžského pokolení Levi; její manžel sv. Jáchym z pokolení Judova.  Atribut: děti Ježíš a Marie, lilie. Ve Vroutku najdeme svatou Annu Samotřetí na sloupu v ulici Kryrská u čp. 87. Svatá Anna je patronkou matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků,mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků a čeledínů.

Sv. Benedikt (†545) – zakladatel nejstaršího duchovního řádu benediktinů, opat v Umbrii. Často znázorňován jako protějšek své sestry sv. Scholastiky. Atributy: havran, puklý kalich s hostií, kniha, ošatka na obilí, pohár. Svatý Benedikt je zastoupen duchovním, který je vyobrazen ve znaku města Vroutek. Církevní prelát se na vyobrazení městské pečeti dostal v době, kdy Vroutek vlastnil Postoloprtský benediktinský klášter. Svatý Benedikt z Nursie je patronem Evropy, italské architektury, mnichů, nemocí ledvin, Nursie, proti otravě jedem, proti čarodějnictví, stavebních inženýrů, speleologů, školáků, umírajících a zemědělců.

Sv. Florián /Květoslav/ (4. stol.) – rakouský světec. Za vlády císaře Diokleciána byl mučen a s kamenem na krku vhozen do řeky Enže.  Jeho tělo bylo později převezeno do Krakova. Atributy: jako římský voják, vědro s vodou, hořící dům, mlýnský kámen. Ve Vroutku je k nalezení na budově čp. 87 v ulici Kryrská nedaleko požární zbrojnice. K vidění za sloupem se sv. Annou. Sv. Florián je patronem hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů.
 

Sv. Jan Křtitel – prorok, předchůdce Ježíše Krista, největší postava Starého zákona. Syn Zachariáše a Alžběty, narodil se 6 měsíců před Kristem. Kázal a křtil na poušti, z rozmaru Herodiady byl sťat. Atributy: beránek, uťatá hlava na míse, hůl s křížkem, mušle, křtí v Jordánu. Sv. Jan Křtitel je patronem barokního kostela ve Vroutku postaveného v roce 1726 v blízkosti staršího kostela sv. Jakuba Většího. Dále je patronem tkalců,  krejčích, kožešníků, koželuhů, barvířů, sedlářů, vinařů, hospodských, bednářů, kominíků, kovářů, tesařů, architektů, zedníků, kameníků, pastýřů, sedláků, hudebníků, tanečníků, zpěváků;Malty, Burgunska, Provence, Florence a Amiens. 
 

Sv. Markéta Antiochijská (3. stol.) – panna a mučednice za císaře Diokleciána. Ďábel ji chtěl přimět, aby se provdala za pohana, ale Markéta ho zahnala křížem.  Byla sťata. Atributy: holubice, drak, hřeben. Svatá Markéta je patronkou barokního kostela ve Skytalech. Každý rok v době svátku patronky kostela okolo 13. července je ve Skytalech Pouť svaté Markéty. Je patronkou těhotných žen, pastýřů a rolníků.
 

Sv. Martin (†397)  – francouzský biskup v Tours. Jeho rodiče byli pohané, nechal se pokřtít až v 18 letech. V Amiensu se jako voják v kruté zimě rozdělil s žebrákem o plášť (časté zobrazení). Zbudoval první klášter v Evropě v Ligugé. Atributy: dělí se s žebrákem, husa (na svátek světce se tradičně pekla husa), pohár. Svatý Martin je patronem barokního kostela ve Vidhosticích. Svatý je patronem vojáků, jezdců, koní a podkovářů, vinařů, cestujících, chudáků a žebráků, zajatců, abstinentů, domácích zvířat a hus také úrody na polích.
 

Sv. Prokop (†1053) – český poustevník, později opat sázavského kláštera.  V cyrilici sepsal evangelia. Atribut: oře s ďáblem, ďábel spoutaný, hůl, jelen s křížkem. Svatého Prokopa byste ve Vroutku jen stěží hledali. Sochu sv. Prokopa nechali vroutečtí a buškovičtí v osmnáctém století postavit na ochranu proti špatnému počasí. Svatý stojí už v k. ú. Buškovice za Dubovým vrchem. Je patronem Čech, horníků, zemědělců a vinařů.
 

Sv. Roch (†1327) – francouzský léčitel, ošetřovatel nemocných morem v Toskánsku. V době nemoci mu pes přinášel chléb. Jeden z hlavních morových patronů. Atributy: morový vřed na noze, pes s chlebem, hůl, brašna, klobouk, mušle.
 

Sv. Rozálie /Rosalie, Růžena/ Sicilská (†1160) – poustevnice v jeskyni u Palerma na Sicílii. Patronka proti moru (nezaměňovat s Rozálií z Limy a z Viterba). Atribut: jeskyně, věneček růží, koš s chlebem.
 

Sv. Šebestián – (†288) Podle legendy se Šebestián, kapitán pretoriánské gardy na císařském dvoře, otevřeně hlásil ke křesťanství a pomáhal chudým křesťanům. Proto ho císař Dioklecián odsoudil k smrti. Šebestián je patronem vojáků, střelců, hrnčířů, kartáčníků a obchodníků s kovovým zbožím.
 

Sv. Fabián - (†20. ledna 250) , byl 20. římským biskupem (papežem). Při pronásledování křesťanů byl sťat. Památku svatého Fabiána si katolická církev připomíná v den jeho úmrtí 20. ledna. Tento den je Vrouteckým svátkem. Svatého Rochuse, svatou Rozálii, svatého Šebestiána a svatého Fabiána můžeme vidět ve Vroutku na náměstí na barokním sousoší morového sloupu s pietou z roku 1714.    


sv. Jan Nepomucký - (†20. března 1393), Jan z Pomuku byl generálním vikářem pražského arcibiskupa. Svatého Jana Nepomuckého můžeme vidět ve Vroutku v kostele sv. Jakuba Většího a druhou sochu v Podbořanské ulici kousek od ulice Valovské.