Navigace

Obsah

Odvoz odpadu


Kontejnery

 

 

 

 

 

Místní poplatky pro rok 2021

 


Vážení spoluobčané
- V měsíci březnu 2014 město Vroutek nechalo rozestavit hnědé nádoby na bio odpad.
  Do nádob je možné vhazovat zbytky z kuchyně např. šlupky od brambor, od banánů ... zbytky jídel, dále tráva a listí (rostlinný původ). Prosím nevhazujte igelitové pytlíky, sutinu, obaly ...
- Dále na trávu a listí je nově ve sběrném dvoře velký kontejner.
 

Dne 19.01.2011 otevřelo město Vroutek Místo určené k dočasnému uložení ostatního odpadu v prostoru městského dvoru za prodejnou Jednota COOP. 
(sběrný dvůr)


Otevírací hodiny:

pondělí od 09:00 do 16:00 hod.
středa   od 09:00 do 17:00 hod. 
sobota  od 09:00 do 14:00 hod.

K uložení odebíráme:
- motorové, převodové, mazací oleje
- plastové, kovové skleněné a ostatní 
  obaly znečištěné
- zářivky - absorpční činidla 
  (znečištěné textilie, piliny, sorbenty a vapexy) 
- směsný komunální odpad
- objemný odpad
- pneumatiky
- směsné plasty (žluté pytle)
- TetraPaky (oranžové pytle)
- lednice, pračky a další domácí spotřebiče 
- monitory, televize 
- drobné kovy (šedé pytle)
- větší kovy
- PET lahve
- papír
- sklo
- oděvy
- textílie
- obuv
- tráva, listí

Odložení odpadu mimo určené místo bude považováno za porušení obecně závazné
vyhlášky a bude postihováno v souladu se zákonem o přestupcích. 
(např. před městským dvorem)

Svozové dny

Městský traktor sváží pouze větve řádně nakrácené (2x ročně).

Město Vroutek nabízí možnost pronájmu traktoru s valníkem, kde pronájem valníku na den popř. víkend činí 350,- Kč vč. DPH a odvoz odpadu - jedna motohodina stojí 350,- Kč vč. DPH (jedna motohodina je přibližně 15-25 km). 

V zájmu každého z nás je nedovolit spoluobčanům vytvářet černé skládky a zároveň zajistit efektivní a správné skládkování odpadu. 

Stavební odpad je možno uložit na Skládce Vrbička, s.r.o., zde můžete složit i další jiný odpad:
http://www.skladkavrbicka.cz/
tel. 415 212 358, 415 214 517-8.

Pro spádové obce bude dvakrát ročně  přistaven kontejner na směsný odpad,
termín bude upřesněn.

Třídící nádoby

  • Do žlutých kontejnerů třídíme plasty
  • Do zelených kontejnerů třídíme sklo
  • Do modrých kontejnerů třídíme papír 
  • Do hnědých nádob třídíme bio odpad


Stanoviště: 

Rozmístění třídících nádob v obci (24.6 kB)


Třídící pytle

Do žlutých pytlů třídíme: kelímky od jogurtů, másel, salátů, kanystry a láhve od drogerie, plastové hračky, kbelíky, prostě vše co je vyrobeno z plastů včetně igelitových a mikrotenových obalů 
- vše umyté nepatří sem: znečištěné plasty plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a potravin, PET lahve.

Do oranžových pytlů třídíme: Tetra Pak - krabice od džusů, mléka, vína atd., bez hliníkové vrstvy (dle označení na krabici) nepatří sem: ostatní papírové krabice.

Pytle na tříděný odpad je možno kdykoli položit k nádobám na tříděný odpad. Venkovní zaměstnanci města pytle na tento odpad uklidí. Každý čtvrtek od 8:00 hod. sváží městský multicar barevné pytle přímo od Vašeho domu. Nové oranžové a žluté pytle na tříděný odpad lze vyzvednout na MěÚ.

Do šedých pytlů třídíme kovy 

Za vytváření černých skládek ve městě na veřejných prostranstvích bude město Vroutek postupovat dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. (§47 odst. 1 písm. přestupku se dopustí ten, kdo ... i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky 
nebo odpady mimo vyhrazená místa. Za  přestupek  podle  odstavce  1  písm. i)  lze uložit pokutu do 50 000,- Kč. § 47b odst. 1. přestupku se dopustí ten, kdo ...d) neudržuje čistotu a pořádek  na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. odst.2. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) může obec uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč.)

PŘEVZETÍ ODPADU K ULOŽENÍ NA MÍSTĚ URČENÉM K DOČASNÉMU ULOŽENÍ          JE PROVÁDĚNO ZDARMA PO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU.

_______________________

1) Obecně závazná vyhláška města Vroutek č. 2/2016.

Poplatek za užívání veřejného prostranství čl. 4. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí ... umístění skládek ... čl.5. Veřejným prostranstvím jsou zejména náměstí, ulice, silnice, místní  komunikace, tržiště, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství  činí dle čl.5 bod 1 písm. h) vyhlášky za umístění skládek denně ... 10,- Kč.

Další dotazy týkající se odpadů můžete směřovat na MěÚ Vroutek 
tel. 413 035 370 - podatelna

tel. 734 503 041 - Pavlína Bašová 

poslední aktualizace dne 15. 02. 2021